Polityka ochrony dzieci

POLITYKA OCHRONY DZIECKA PRZED KRZYWDZENIEM

 

Preambuła

 

Zasadą obowiązująca wszystkich pracowników Fundacji 2xkochaj jest podejmowanie działań mających na celu ochronę godności dziecka i poszanowanie jego praw. Każdy pracownik oraz wolontariusz zobowiązany jest dbać o prawidłowy rozwój dzieci i przestrzegać zarządzeń i procedur określonych
w niniejszym dokumencie. Pracownik oraz wolontariusz placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Fundacji oraz swoich kompetencji.

 

Rozdział I

OBJAŚNIENIE TERMINÓW

§1

1. Pracownikiem Fundacji jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie.

Wolontariuszem Fundacji jest osoba, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.
2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia osiemnastego roku życia.

3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji i stanowienia o dziecku, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny).
4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka.
5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę.

Krzywdzeniem jest:
Przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne. Przemoc psychiczna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać.
Przemoc seksualna – to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm). Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.
Zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, nie zapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.

6. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez Prezesa Fundacji pracownik lub wolontariusz, sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie Fundacji oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie.
7. Osoba odpowiedzialna za politykę ochrony dziecka przed krzywdzeniem to wyznaczony przez Prezesa Fundacji pracownik lub wolontariusz sprawujący nadzór nad jej realizacją w Fundacji.

8. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

 

Rozdział II

ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA DZIECI

§2

1. Pracownicy oraz wolontariusze Fundacji posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków

i zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy lub wolontariusze placówki podejmują

rozmowę z rodzicami, przekazując informację na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

3. Pracownicy i wolontariusze monitorują sytuację i dobrostan dziecka.

 

Rozdział III

PROCEDURY INTERWENCJI W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA DZIECKA POZA SIEDZIBĄ FUNDACJI 2XKOCHAJ

§3

W przypadku uzyskania przez pracownika lub wolontariusza Fundacji informacji, że dziecko jest

krzywdzone lub istnieje takie podejrzenie, pracownik lub wolontariusz ma obowiązek przekazania uzyskanej informacji Prezesowi Fundacji.

§4

1. Zgłoszona sprawa poddana jest wyjaśnieniu przez Prezesa Fundacji i pracownika (pedagog/psycholog/

wychowawca) .
2. Pracownicy oraz wolontariusze wyjaśniający sprawę podejmują następujące działania:
2.1 przeprowadzają rozmowę z pokrzywdzonym dzieckiem,
2.2 przeprowadzają rozmowy z innymi osobami, które mogą pomóc w ocenie sytuacji,
2.3 sporządzają opis sytuacji,
2.4 przekazują zebrane informacje Prezesowi Fundacji.
3. Prezes Fundacji wzywa rodziców/opiekunów dziecka do placówki i w obecności pracownika specjalisty przeprowadza z nimi rozmowę na temat podejrzenia krzywdzenia dziecka. Prezes wskazuje na regulacje prawne dotyczące powinności opiekunów wobec dziecka i zasad postępowania Fundacji w sytuacji, gdy nie nastąpi zmiana w złym traktowaniu dziecka.

4. W trudnych przypadkach (zaniedbanie o dużym nasileniu, podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka) Prezes powołuje zespół interwencyjny.
5. W skład zespołu interwencyjnego wchodzą: rodzice/opiekunowie dziecka, Prezes, pracownicy specjaliści (pedagog/psycholog) i pracownicy mający wiedzę o podejrzeniu krzywdzenia dziecka.

6. W zespole interwencyjnym mogą uczestniczyć także przedstawiciele instytucji wspierających Fundację w opiece i wychowaniu, a w szczególności pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, pomocy społecznej, policji i sądu.
7. Na podstawie opisu sytuacji sporządzonego przez pracownika specjalistę oraz innych informacji uzyskanych podczas spotkania zespołu pracownik specjalista sporządza plan pomocy dziecku.

8. Wszystkie działania przewidziane w planie pomocy dziecku mają na celu zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i wsparcia.
9. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
9.1 form wsparcia jakie Fundacja może zaoferować dziecku,

9.2 skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku jeżeli zachodzi taka potrzeba,
9.3 podjęcia działań przez Fundację w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym: złożenie wniosku do sądu o wgląd w sytuację rodzinną, wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”, powiadomienie pomocy społecznej, policji i prokuratury.

10. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez pracownika specjalistę (pedagog lub psycholog rodzicom/opiekunom dziecka z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
11. Pracownik – pedagog lub psycholog monitoruje przebieg realizacji planu i jego skutków względem dziecka.

 

Rozdział IV

PROCEDURA INTERWENCJI W SYTUACJI KRZYWDZENIA DZIECKA W FUNDACJI PRZEZ PRACOWNIKA LUB WOLONTARIUSZA PLACÓWKI

§5

1. Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka w szkole zgłasza problem Prezesowi Fundacji.

2. Prezes przeprowadza z pracownikami lub/i wolontariuszami rozmowę na temat zdarzenia.
3. Prezes rozmawia z pracownikiem lub/i wolontariuszem na temat podejrzenia krzywdzenia: przekazuje swoje uwagi, poznaje wersję wydarzeń pracownika lub wolontariusza, analizuje zebrane dane oraz planuje razem ze wskazanym o krzywdzenie dziecka pracownikiem lub wolontariuszem dalsze działania mające na celu uchronienie dzieci przed ryzykiem powtórzenia się problemu.
4. Odsunięcie pracownika lub wolontariusza od świadczenia obowiązku pracy regulują przepisy Kodeksu Pracy.
5. W przypadku, gdy pracownik lub wolontariusz jest podejrzany o znęcanie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne lub inne przestępstwo na szkodę dziecka, Prezes niezwłocznie zgłasza na policję lub do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Wszyscy pracownicy oraz wolontariusze Fundacji i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, zobowiązane są do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Rozdział V

ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI PRACOWNIKÓW I WOLONTARIUSZY FUNDACJI Z DZIEĆMI

§6

1. Pracownicy lub wolontariusze sprawują stały nadzór i opiekę nad dziećmi w Fundacji oraz podczas

wyjść i wycieczek.
2. Otoczenie Fundacji jest monitorowane.

3. Dzieci są zachęcane do spożywania posiłków, nie stosuje się przymusu. Dzieci jedzą samodzielnie, w razie potrzeby z pomocą pracownika lub wolontariusza.
4. Dzieci zachęcane są do udziału w proponowanych przez Fundację formach i rodzajach aktywności pozalekcyjnej. Zajęcia i zabawy są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

5. Pracownicy Fundacji posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, oraz z deficytami emocjonalnymi
5.1 zwracają się do dzieci z należytym szacunkiem,
5.2 jeżeli zachodzi potrzeba, pomagają dzieciom w przemieszczaniu się oraz w czynnościach higienicznych. 6. Za przyprowadzanie do Fundacji oraz powrót dzieci do miejsca zamieszkania są odpowiedzialni rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Rozdział VI

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

§7

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych.
2. Pracownik lub wolontariusz Fundacji ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczania danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
4. Pracownik lub wolontariusz Fundacji jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka
i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w trybie ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§8

Pracownik lub wolontariusz Fundacji może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub

edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikacje dziecka.

§9

1. Pracownik lub wolontariusz Fundacji nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani

jego opiekunach.
2. Pracownik lub wolontariusz Fundacji nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
3. Pracownik lub wolontariusz Fundacji nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów
o sprawie dziecka lub jego opiekunów. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik lub wolontariusz Fundacji jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

4. Pracownik lub wolontariusz Fundacji, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

§ 10

1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia Fundacji.

Decyzję w sprawie udostępniania pomieszczeń podejmuje Prezes Fundacji.
2. Prezes poleca pracownikom lub wolontariuszom Fundacji przygotować wybrane pomieszczenie Fundacji w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie
przebywających na terenie placówki dzieci.

 

Rozdział VII

ZASADY OCHRONY WIZERUNKU DZIECKA

§ 11

Fundacja uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku

dziecka

§ 12

1. Pracownikowi lub wolontariuszowi Fundacji nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów

utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie Fundacji bez pisemnej zgody opiekunów dziecka.
2. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

3. Upublicznienie przez pracownika lub wolontariusza Fundacji wizerunku dziecka utrwalonego
w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-video) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

 

Rozdział VIII

ZASADY DOSTĘPU DZIECI DO INTERNETU

§ 13

1. Fundacja zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające dzieci przed

dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalowane i aktualizowane jest oprogramowanie zabezpieczające.
2. Na terenie Fundacji dostęp dziecka do Internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika lub wolontariusza Fundacji.
3. Osoba odpowiedzialna za Internet zapewnia na wszystkich komputerach zainstalowane i aktualizowane: 3.1 oprogramowanie filtrujące treści internetowe;
3.2 oprogramowanie monitorujące korzystanie przez dzieci z Internetu;
3.3 oprogramowanie antywirusowe.

4. Wyznaczony pracownik lub wolontariusz Fundacji sprawdza, czy na komputerach z dostępem do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści.
5. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik lub wolontariusz Fundacji ustala kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia.
6. Informacje o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści pracownik lub wolontariusz Fundacji przekazuje pracownikowi specjaliście (wychowawca, pedagog, psycholog).
7. Pracownik przeprowadza z dzieckiem rozmowę na temat bezpieczeństwa w Internecie.
8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy pracownik uzyska informację, że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w rozdziale II niniejszej „Polityki”.

 

Rozdział IX

MONITORING STOSOWANIA POLITYKI

§ 14

1. Prezes Fundacji wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji niniejszej Polityki

ochrony dziecka przed krzywdzeniem.
2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji polityki, za reagowanie na sygnały naruszania polityki oraz za proponowanie zmian w polityce.
3. Osoba, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród pracowników lub wolontariuszy Fundacji raz na rok ankietę monitorującą poziom realizacji polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
4. Osoba, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników lub wolontariuszy Fundacji ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który przekazuje Prezesowi Fundacji.
5. Prezes Fundacji w razie potrzeby wprowadza do polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom oraz wolontariuszom Fundacji nowe brzmienie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

Rozdział X

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników oraz wolontariuszy Fundacji, poprzez wydanie zarządzenia Prezesa Fundacji i przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną oraz wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników oraz wolontariuszy Fundacji.

Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem została przedstawiona na zebraniu dn.