STATUT FUNDACJI

STATUT FUNDACJI 2XKOCHAJ
w Mysłowicach

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§1

Fundacja nazywa się “Fundacja 2xKOCHAJ”

§2

1. Fundatorem Fundacji jest Kościół Boży w Chrystusie „Zbór w Mysłowicach” podmiot zarejestrowany jest pod adresem ul. Przybosia 27 w Mysłowicach. NIP 222 076 25 17, numer REGON: 278144611. Reprezentantem podmiotu w kontaktach zewnętrznych jest pastor Leszek Adamski.

2.” Fundacja 2xKochaj” została założona aktem notarialnym w dniu 28.10.2014 Repertorium A numer 4410/2014 Kancelarii Notarialnej w Mysłowicach Marek Roman Kucharski, 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 34/2.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Mysłowice.

4. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
5. Fundacja może otwierać oddziały i filie

Fundacja nazywa się “Fundacja 2xKOCHAJ”

6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
7. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§3

Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§4

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację jak i dla samej Fundacji.

§5

1. Fundacja działa zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawem wewnętrznym.
2. Fundacja kieruje się w swoich działaniach wartościami chrześcijańskimi i promuje je.

§6

1. Fundacja może współdziałać i łączyć się z innymi fundacjami posiadających zbieżne cele. 2. 2. Fundacja może współdziałać, w tym tworzyć spółki w zakresie koniecznym do wykonywania działalności gospodarczej.
3. Do prowadzenia działalności fundacja może zatrudniać pracowników.

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7

Celem fundacji „2xKochaj” jest prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej dzieciom, młodzieży, rodzinom zagrożonym demoralizacją, nałogami, przestępczością,

marginalizacją, wykluczeniem społecznym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej w takim zakresie jak:
1. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
2. Pomoc socjalna, w tym dożywianie.

3. Propagowanie wartości rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechnianie i ochronę praw dziecka.
4. Pomoc ofiarom przemocy domowej i rodzinnej.
5. Poradnictwo rodzinne.

6. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
7. Wspieranie systemu pieczy zastępczej.
8. Organizowanie i finansowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży.

9. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
11. Działalność charytatywna.

12. Promocja i ochrona zdrowia.
13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
14. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
15. Promocja i organizacja wolontariatu.
16. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

17. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

18. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

19. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za

granicą.

20. Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

21. Działalność wspierająca przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy.

22. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3

ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym

w art. 4, ust. 1, pkt. 1 – 32 ustawy.

23. Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji

materialnej.

24. Udzielanie pomocy finansowej i merytorycznej placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, wsparcia dziennego.

25. Promowanie wartości i idei chrześcijańskich.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Diagnozowanie potrzeb środowiskowych oraz opracowywanie i prowadzenie programów dostosowanych do tych potrzeb.
2. Zakładanie, prowadzenie i wspieranie placówek opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych, wsparcia dziennego, szczególnie: świetlic dla dzieci i młodzieży, przedszkoli, hosteli – związanych z działalnością statutową Fundacji, punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych, placówek resocjalizacyjnych.

3. Promocję i organizację wolontariatu.
4. Działalność szkoleniową oraz organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów itp. 5. Wspieranie, podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz realizacji celów statutowych fundacji.
6. Propagowanie działalności Fundacji w środkach masowego przekazu.

7. Organizowanie masowych akcji, festiwali, kwest, kolonii, półkolonii, wycieczek
i tworzenie kadr dla tych celów.
8. Realizację programów i projektów służących wdrażaniu działań statutowych Fundacji.

9. Organizowanie punktów konsultacyjnych, pomocy terapeutycznej, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, doradztwa duchowego, pomocy w zakresie pisania pism urzędowych.

10. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, spotkań integracyjnych – mających na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, zapobieganie wyuczonej bezradności, likwidowanie uprzedzeń oraz zapobieganie patologiom społecznym.
11. Organizowanie alternatywnych form edukacji.

12. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz dożywianie – szczególnie dzieci.
13. Rozdawnictwo gotowych artykułów żywnościowych.
14. Rozdzielnictwo odzieży, przyborów szkolnych, przedmiotów codziennego użytku, artykułów sanitarnych i higienicznych.

15. Organizowanie obozów szkoleniowych, terapeutycznych, integracyjnych i innych.

16. Opieka nad rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, demoralizacją.

17. Współpracę ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym – dziecka, z władzami miasta, poradniami, MOPS, kuratorami, instytucjami państwowymi, samorządowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i kościołami w kraju i za granicą – w zakresie realizacji zadań zbieżnych z celami Fundacji.

18. Wspieranie finansowe przedsięwzięć wspólnych z innymi podmiotami w zakresie realizacji celów fundacji.

19. Inne, stosownie do potrzeb realizacji celów fundacji, o ile pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

§8

 1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
 2. Prowadzona przez fundację nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego jest rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem ustawy o rachunkowości.

3. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 • (PKD 94.99.Z) Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • (PKD 85.59.Z) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację
 • (PKD 88.91.Z) Opieka dzienna nad dziećmi
 • (PKD 88.99.Z) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziejniesklasyfikowana
 • (PKD 85.51.Z) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych irekreacyjnych
 • (PKD 85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację
 • (PKD 86.90.E) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziejniesklasyfikowana

  4. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 • (PKD 85.59.Z) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację
 • (PKD 88.91.Z) Opieka dzienna nad dziećmi
 • (PKD 88.99.Z) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziejniesklasyfikowana
 • (PKD 85.51.Z) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych irekreacyjnych
 • (PKD 85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację
 • (PKD 86.90.E) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziejniesklasyfikowana

• (PKD 94.99.Z) Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych

 

MAJĄTEK FUNDACJI

§9

Majątek Fundacji stanowią:
1. Fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Darowizny, spadki, zapisy, lokaty, obligacje skarbowe i udziały.
3. Wpływy ze zbiórek, imprez i ofiarności publicznej.
4. Ze Środki uzyskane od instytucji i organizacji rządowych, samorządowych i Pozarządowych.
5. Dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
6. Dochody z posiadanego majątku.
7. Majątek ruchomy i nieruchomy.
8. Inne źródła przewidziane przepisami prawa.

§10

Dotacje, subwencje, darowizny i zapisy będą przeznaczone na cele statutowe. Ofiarodawcy mogą wskazać konkretny cel przeznaczenia zgodny z celami fundacji.

§ 11

Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§12

1. Wszelkie zobowiązania majątkowe i niemajątkowe wymagają dla swej ważności w przypadku zarządu wieloosobowego podpisów dwóch członków Zarządu, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego jednego członka Zarządu.
2. Zarząd zobowiązany jest do bardzo ostrożnego podejmowania decyzji o zbywaniu jakiegokolwiek majątku Fundacji w pierwszym rzędzie uwzględniając jego niezbędność przy realizacji celów Fundacji.

3. Przyjęcie mienia obciążonego jakimkolwiek prawem lub innym roszczeniem osób trzecich wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§13

Zabronione jest:

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywanie majątku fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

3. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

4. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 

WŁADZE FUNDACJI I ZASADY JEJ ORGANIZACJI

§14

Władzami fundacji są:
1. Rada Nadzorcza
2. Zarząd.
3. Skład Rady Nadzorczej powołuje Fundator.

§15

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, nadzorującym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Nadzorcza składa się z 3 – 5 osób.

3. Członkowie Rady powołują ze swojego składu Przewodniczącego. Przewodniczący wyznacza swojego zastępcę. Rada Nadzorcza może wskazać określone funkcje poszczególnym jej członkom.

4. Rada wyklucza ze swojego grona członka, co do którego zachodzi okoliczność uniemożliwiająca mu sprawowanie funkcji, a zwłaszcza:
– obłożna choroba,
– działanie na szkodę Fundacji,

– popełnienie umyślnego przestępstwa, – nienależyte sprawowanie funkcji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin swojego działania. 7. Kadencja Rady trwa 4 lata.

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

– pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

– być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

– otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

10. Członkowie Rady Fundacji nie podlegają Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji.

§ 16

Poszczególni członkowie rady Nadzorczej mogą otrzymywać diety za uczestnictwo w jej posiedzeniach. Zasady ich przyznawania uregulowane zostaną odrębnym aktem.

§17

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Uchwały o zmianie statutu Fundacji, jej połączeniu lub likwidacji, o rozporządzeniu majątkiem likwidowanej Fundacji zapadają większością 2/3 głosów.

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte poza posiedzeniem w trybie indywidualnego zbierania głosów.

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub innego środka elektronicznej komunikacji. Regulamin głosowania w tej formie uchwali Rada Nadzorcza.

6. Rada zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż 1 raz w roku. Posiedzenie Rady mogą być powoływane ad hoc.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Rady Nadzorczej lub

Zarząd Fundacji. Posiedzenie może zostać zwołane pisemnie, telefonicznie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. Określanie głównych kierunków działania fundacji.
2. Tworzenie statutu fundacji i wszelkich jego zmian.
3. Tworzenie prawa wewnętrznego fundacji.
4. Kontrola działalności fundacji.
5. Zatwierdzanie preliminarza kosztów Fundacji.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia majątku nieruchomego fundacji.
8. Powoływanie i odwoływanie składu Zarządu.
9. Określanie zasad wynagradzania poszczególnych członków Zarządu oraz innych osób zatrudnionych w fundacji.
10. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności oraz udzielanie absolutorium Zarządowi.
11. Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji fundacji.
12. Podjęcie uchwały w zakresie rozporządzenia majątkiem likwidowanej fundacji.
13. Powołanie likwidatora.
14. Podejmowanie uchwał o tworzeniu oddziałów fundacji.
15. Uchwalaniu regulaminów Rady i zarządu.

1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 19

2. Poszczególni członkowie składu Zarządu mogą zostać powołani na kolejną kadencję. 3. Zarząd składa się z 1 do 5 osób.

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20

Członkostwo Zarządu ustaje: 1. Z chwilą śmierci.

2. Na skutek popełnienie przestępstwa uniemożliwiającego wykonywanie czynności zarządczych.

3. Na skutek złożenia rezygnacji.

§ 21

1. Zarząd pełni swoje funkcje bez wynagrodzenia lub też za wynagrodzeniem. Decyzję o powyższym podejmuje Rada Nadzorcza.

2. Poszczególni członkowie Zarządu w przypadku gdy nie będą pobierali wynagrodzenia mogą otrzymywać diety określone prze Radę Nadzorczą.

§ 22

1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.
2. Dla prawomocności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
3. Zarząd zbiera się na posiedzeniach na bieżącą w zależności od potrzeb.
4. Zasady funkcjonowania Zarządu określa jego regulamin przyjęty uchwałą rady nadzorczej.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów fundacji,

a w szczególności:
a) wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej i składanie sprawozdań z ich realizacji, b) określanie struktury organizacyjnej fundacji,
c) reprezentowanie fundacji,
d) bieżące kierowanie działalnością fundacji zgodnie z celami statutowymi.

§ 24

Oświadczenia woli o charakterze majątkowym i niemajątkowym w imieniu fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu w przypadku składu wieloosobowego, zaś w przypadku Zarządu

jednoosobowego jednego członka Zarządu.

§ 25

1. Zarząd może sprawować swoje funkcje przy pomocy Biura Fundacji. 2. Prezes Fundacji ustala sposób i zakres działania Biura Fundacji.

§ 26

1.Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.

2.Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

3.Fundacja podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

4.Fundacja, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie finansowe i merytoryczne w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 27

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację tylko jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

1. Działalność gospodarcza prowadzona jest przez wydzielone w sposób szczególny jednostki organizacyjne Zakłady Fundacji.
2. Prezes Fundacji lub inny członek Zarządu nadzoruje działalność gospodarczą.
3. Regulamin organizacyjny Zakładu Fundacji określa sposób funkcjonowania działalności gospodarczej.

4. Celem prowadzonej działalności gospodarczej jest wspieranie realizacji celów Fundacji.

5. Zakład zobowiązany jest do przekazywania środków z działalności Fundacji na realizację jej celów statutowych.

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

– Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – kod PKD 56.10 A

– Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne – kod PKD 56.10

– Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – kod PKD 56.2

– Przygotowywanie i podawanie napojów – kod PKD 56.3

– Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – kod PKD 70.22

– Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 82.9

– Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – kod PKD 47.11

– Produkcja lodów – kod PKD 10.52

– Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek – kod PKD 10.71

7. Działalność dla prowadzenia której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów, może być prowadzona po ich uzyskaniu.
8. Przedmiot działania może być wykonywany także w kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 28

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się jej środków lub majątku.
2. Fundacja ulegnie likwidacji w przypadku zrealizowania wszelkich celów statutowych.
3. Stwierdzenia podstaw do dokonania likwidacji określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje likwidatora Fundacji.

4. Istniejący majątek likwidowanej Fundacji może zostać przekazany podmiotowi posiadającemu cele zbieżne z celami Fundacji. W powyższym zakresie decyzję podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności, za rok ubiegły. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.